Rekomendacja miesiąca 11/2016

DUSZA KSIĄŻKI
Dr Mał­gorzata Stępień
Seria: Niez­nany Świat poleca
Wydawnictwo Arcanus, Byd­goszcz 2016

W prestiżowej serii „Niez­nany Świat poleca” ukazała się właśnie praca dr Mał­gorzaty Stępień, zaty­tułowana Dusza Książki. Autorka – od wielu lat współpracu­jąca z naszym miesięcznikiem – ma wyro­bioną pozy­cję wśród czytel­ników. To głównie dzięki niej rozwinął się wielood­cinkowy cykl poświę­cony reinkar­nacji, omaw­ia­jący to zagad­nie­nie pod różnymi kątami, w sposób pogłębiony i nowatorski.

Pozy­cja, o jakiej mowa, stanowi pier­wszy tom try­logii – w pełni prze­myślanego pro­jektu, który można chyba nazwać opus mag­num Mał­gorzaty Stępień. Jak sama pisze we wstępie, choć jest naukow­cem, prag­nie jed­nocześnie rozwi­jać się duchowo jako człowiek. Doświad­cze­nie pod­powiada, że łącze­nie scjen­tyzmu z ezoteryką to zadanie karkołomne – tak przy­na­jm­niej twierdzą ludzie nauki, z których wielu swe duchowe inkli­nacje zdradz­iło dopiero po zakończe­niu kari­ery aka­demick­iej. Na przykład znany astrofizyk Bernard Haisch opub­likował książkę Teo­ria Boga, łączącą pradawną wiedzę misty­czną z najnowszymi odkryci­ami fizyki kwan­towej, gdy już pożeg­nał się z macierzystą uczelnią.

Autorka Duszy Książki uważa, że w tej kwestii najważniejsza pozostaje metodolo­gia, nie da się bowiem badać mistyki oraz nauki tymi samymi narzędzi­ami. Odkąd jed­nak fizycy, zna­j­du­jący się na pier­wszej linii frontu, zaczęli mieć do czynienia z mikroświatem i prawami, które nim rządzą, udało się prz­erzu­cić pomost łączący sferę empiryczną z duchem. Bowiem, gdy w opisie redukcji paki­etu falowego pojawia się świadomy obser­wa­tor – za von Neu­man­nem możemy przyjąć, że to jego umysł – tajem­nicza, duchowa sub­stancja – odd­zi­ały­wuje na obiekt czy aparaturę. Tym samym do pod­staw mechaniki kwan­towej wprowad­zono ele­ment tran­scen­dentny, a fizyka dotarła do rzeczy­wis­tości, której ist­nie­nie jeszcze niedawno negowała. Może więc nad­szedł czas, by poszukać tego, co wspólne, a co pozostawało dotąd zakryte?

W pier­wszym tomie try­logii autorka porywa czytel­nika w świat idei, języka, pisma oraz twór­c­zości lit­er­ack­iej. Intere­sują ją święte księgi oraz przekazy duchowe z innych wymi­arów. Sku­pia też uwagę na Kro­n­ice Akaszy – banku infor­ma­cji, nazy­wanym niekiedy pamię­cią Boga.

Redagu­jąc tę pracę – która nie jest dziełem naukowym, a zaled­wie flirtem z nauką – rozpoczęłam długo oczeki­waną podróż w niez­nane – pisze we wstępie Mał­gorzata Stępień. – Do samego końca nie wiedzi­ałam, co ujrzę za hory­zon­tem: nie staw­iałam z góry żad­nych tez, by zachować bezstron­ność. Dlat­ego cza­sem zaskaki­wały mnie kon­kluzje, wypły­wa­jące ze źródeł różnych dziedzin i zakątków świata. Dbałam o to, by nie było w nich „naukowego tabu” i cen­zury, najważniejsza bowiem jest Prawda – bez względu na to, jak bardzo by się nie okazała niewygodna.

Gorąco pole­camy tę niezwykłą lekturę!

Recen­zja: Niez­nany Świat 11/​2016

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.