Rekomendacja miesiąca 02/2016

DŁONIE PEŁNE ŚWIATŁA. Podręcznik uzdraw­ia­nia energią
Bar­bara Ann Bren­nan
Wydawnictwo AMBER, Warszawa 2015

Szóste już (tak, tak, to nie pomyłka) pol­skie wydanie świet­nego best­sellera uznanego za jedną z najważniejszych na świecie pozy­cji poświę­conych medy­cynie ener­gety­cznej. Jego autorka, Bar­bara Ann Bren­nan to postać niemal kul­towa, podob­nie jak syg­nal­i­zowana tu książka (oprócz tego napisała ona Światło życia). Ta psy­choter­apeutka i heal­erka, jed­nocześnie fizyk pracu­jący przez wiele lat dla NASA, stworzyła podręcznik uważany za swoistą bib­lię bioen­er­goter­apii, sama zaś Bren­nan jest nie tylko prak­tykiem i badaczem medy­cyny alter­naty­wnej, lecz także uczy leczenia bioen­ergią adep­tów z całego świata w założonej prze siebie w USA szkole healingu.

Pod­sta­wową zaletą tomu Dłonie pełne światła są szczegółowe wskazówki prak­ty­czne, ułatwia­jące obserwacje aury, staw­ianie bioen­er­gety­cznych diag­noz, no i oczy­wiś­cie samo lecze­nie. Są tam opisane liczne ćwiczenia, medy­tacje (m.in. pozwala­jące otwierać skaner trze­ciego oka), a także zawarto infor­ma­cje doty­czące postrze­ga­nia i oczyszcza­nia pola aurycznego, widzenia wewnętrznego czy usuwa­nia blokad ener­gety­cznych. Oprócz stricte fizy­cznych odd­zi­ały­wań za pomocą uzdraw­ia­jącej energii autorka poświęca także uwagę pomocy prze­wod­ników duchowych.

A tak w ogóle to nie da się w paru zda­ni­ach przekazać bogactwa wątków składa­ją­cych się na tę wyjątkową książkę, która doty­chczas sprzedała się na całym świecie w nakładzie — uwaga! — ponad mil­iona egzem­plarzy, co mówi samo za siebie. Dłonie pełne światła trzeba po prostu mieć w domowej bib­liotece, zwłaszcza iż Wydawnictwo AMBER nie po raz pier­wszy zad­bało o wyjątkowo per­fek­cyjną oprawę graficzną fir­mowanej przez siebie edy­cji (proszę zobaczyć cho­ci­ażby jej okładkę). Ze swej strony autorka zad­edykowała swoją pracę wszys­tkim podróżnikom zna­j­du­ją­cym się na ścieżce prowadzącej do domu.

Recen­zja: Niez­nany Świat 02/​2016

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.