Leczenie magnezem

LECZE­NIE MAG­NEZEM. Metoda przezskórna – nowa kon­cepcja leczenia
Dr Mark Sir­cus
Wydawnictwo M, Kraków 2015

Dok­tor Mark Sir­cus, spec­jal­ista w dziedzinie akupunk­tury, lekarz medy­cyny pas­toral­nej i alter­naty­wnej, pokazuje wielowymi­arowe kon­tek­sty udzi­ału mag­nezu w naszej rzeczy­wis­tości zdrowot­nej i terapeutycznej.

Z przy­toc­zonych przez niego licznych badań oraz przy­pad­ków klin­icznych wynika, że przy wys­tępowa­niu bardzo różnorod­nych i „tajem­niczych” zaburzeń zdrowot­nych należy liczyć się z niedob­o­rami mag­nezu. Autor pro­ponuje skuteczne sposoby radzenia sobie z ograniczeni­ami związanymi z przyswa­janiem tego pier­wiastka (przezskórna ter­apia mag­nezem). Zawarte w książce infor­ma­cje warto wyko­rzys­tać we wszelkiego rodzaju dzi­ała­ni­ach badaw­czych i terapeutycznych.

Syg­nal­i­zowana edy­cja – jak dalece brzmi­ałoby to zaskaku­jąco – może wywrzeć zbaw­i­enny wpływ na całok­sz­tałt naszego życia. W świ­etle zawartych w niej infor­ma­cji mag­nez jawi się jako potężna „latar­nia emanu­jąca życiem” oraz jeden z kluc­zowych ele­men­tów zdrowej egzys­tencji. Jeżeli zas­to­su­jemy go we właś­ciwy sposób, mamy pełne prawo oczeki­wać powrotu do zdrowia i odzyska­nia sił witalnych.

I jeszcze jedno: medy­cyna oparta na far­makoter­apii – o czym nieustan­nie piszemy w – jest ślepą uliczką, którą kroczy współczesny człowiek, i pozostaje tylko nadzieja, że taka strate­gia lecznictwa nie wytrzyma próby czasu, gdyż przynosi więcej szkód niż pożytku. Nato­mi­ast mag­nez – jak zapew­nia dr Mark Sir­cus – przetrwa tę próbę jako doskon­ały lek zaofer­owany przez Naturę.

Recen­zja: Niez­nany Świat 02/​2016

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.