Inteligencja trawienna

INTELIGENCJA TRAW­I­ENNA. Holisty­czne spo­jrze­nie na nasz drugi mózg
Dr Irina Matveikova
Wydawnictwo Świadome Życie, Warszawa 2015

Autorka Inteligencji traw­i­en­nej, Irina Matveikova jest lekarką rodzinną, endokrynolożką oraz ter­apeutką medy­cyny nat­u­ral­nej. Od lat prowadzi własną klinikę, gdzie w holisty­czny sposób opiekuje się pac­jen­tami, spec­jal­izu­jąc się w zagad­nieni­ach związanych ze zdrowiem traw­i­en­nym i zaburzeni­ami odży­wia­nia. Przede wszys­tkim jed­nak zaj­muje się przy­wracaniem har­monii ciała i ducha oraz rewital­iza­cją umęc­zonych ciał zapęt­lonych w spi­rali praca-​dom-​kariera, czemu towarzyszą stres i lęk o przyszłość. Jej klinika jest tak słynna, że przy­jeżdżają tam pac­jenci z całego świata, w tym także osoby znane z życia pub­licznego. Podz­iękowa­nia i his­to­rie niek­tórych z nich zostały zawarte w książce.

Nieza­leżnie od wielu infor­ma­cji na temat ludzkiej anatomii, fizjologii i patofizjologii Inteligencja traw­i­enna jest przez­nac­zona nie tylko dla lekarzy i chorych. Przys­tępna forma, humor i elok­wencja autorki, aneg­doty z życia pry­wat­nego oraz prak­tyki ter­apeu­ty­cznej, oso­biste prze­myśle­nia i spora dawka filo­zofii medy­cyny Wschodu spraw­iły, że edy­cję tę czyta się jak pasjonu­jącą powieść o pasji, radości z real­iza­cji marzeń, satys­fakcji z poma­gania innym i miłości. Także o tym, jak spędzić życie w zdrowiu, w har­monii ze sobą i światem.

Szczegól­nie dużo pożytecznych infor­ma­cji zna­jdą tu lekarze wszys­t­kich spec­jal­ności oraz pac­jenci z sze­roko rozu­mi­anymi zaburzeni­ami funkcjonowa­nia prze­wodu pokar­mowego. Dowiedzą się bowiem m.in., gdzie zna­j­duje się drugi „mózg” i jakie są pow­iąza­nia między stanem jelit, emoc­jami oraz odpornoś­cią organizmu.

Książka w klarowny sposób pokazuje, jaki wpływ na stan zdrowia ma odży­wianie. Wszyscy, którzy cier­pią na zgagę, refluks, chorobę wrzodową, zespół jelita drażli­wego, zapale­nie jelita grubego, uchyłki jelit i wiele innych dolegli­wości dzięki Inteligencji traw­i­en­nej zyskają pod­powiedzi, jak w nat­u­ralny sposób wspomóc lecze­nie far­mako­log­iczne, aby doprowadzić do dłu­gotr­wałych remisji choroby lub całkowicie ją wyleczyć. Warto więc mieć ten tom we włas­nej bib­liotece albo… kuchni.

Recen­zja: Niez­nany Świat 11/​2015

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.