Szambala - Święta ścieżka wojownika

Szam­bala — Święta ścieżka wojown­ika
Chogyam Trungpa
Szam­bala Polska

To prze­wod­nik dla ludzi, którzy utra­cili w swym życiu poczu­cie świę­tości, god­ności i którzy nie poj­mują już znaczenia ścieżki wojown­ika. Jest to także wyjątkowa opowieść o kondy­cji człowieka i tkwią­cym w nas potenc­jale. W trak­cie jej poz­nawa­nia towarzyszy nam nieod­parte uczu­cie, że skądś ją znamy — tak jak­byśmy zawsze znali zawartą w niej prawdę.

Niniejsza książka ma pokazać jak w dzisiejszych cza­sach możemy udoskon­alić swoje życie i rozpowszech­nić prawdziwe znacze­nie bycia wojownikiem.

Potęga umysłu

Żyjący w XVIII wieku wojskowy lekarz i filo­zof Julien Offray de La Met­trie był przeko­nany, że człowiek jest tak naprawdę rodza­jem maszyny, której dzi­ałanie ogranicza się do czysto fizy­cznych pro­cesów. W kole­jnych wiekach Fran­cuz znalazł wielu naślad­ow­ców i krzewicieli swo­jej idei, przez pryz­mat której ludzie postrze­gani byli wyłącznie jako byty mate­ri­alne. W naszych cza­sach badacze i filo­zo­fowie nie mają już owej rados­nej pewności, a jed­nym z poważnych argu­men­tów na rzecz tego, iż Homo Sapi­ens to coś więcej niż skom­p­likowany mech­a­nizm, jest funkcjonowanie mózgu. Wiele przesłanek zdaje się wskazy­wać, że ludzka świado­mość nie stanowi tylko prostej emanacji ciała (zachodzi przy­na­jm­niej sprzęże­nie zwrotne). O tajem­nicy i potędze, jaką stanowi ludzki umysł, trak­tuje prezen­towany zestaw książek.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

PZP

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.