Z "cyfrówką" na Marsa

Co można by sfo­tografować, gdyby gigan­ty­czny aparat cyfrowy z obiek­ty­wem o śred­nicy pół metra umieś­cić na wysokości 300 km nad powierzch­nią Marsa? To nie są wcale niere­alne marzenia – już od ponad roku wokół Czer­wonej Plan­ety krąży satelita Mars Reconais­sance Orbiter. Jest on wyposażony w kamerę HiRISE, która prze­latu­jąc nad powierzch­nią może jed­no­ra­zowo zdjąć frag­ment o rozmi­arach 6 na 12 kilometrów.

Czy­taj więcej…

Prozak dla psów

Około 10 do 20% psów pozostaw­ionych samot­nie w domu cierpi na syn­drom ner­wowości sep­a­ra­cyjnej. Niebawem pojawi się na rynku pier­wszy pro­dukt anty­de­presyjny dla czworonogów, mający zneu­tral­i­zować u nich nieprzy­jemne poczu­cie opuszczenia i lęku.

Czy­taj więcej…

"Zawodowi sceptycy" w natarciu

CSI­COP — Komitet Badań Naukowych ds. Zjawisk Para­nor­mal­nych zmienił ofic­jal­nie swą nazwę. Orga­ni­za­cja posługuje się obec­nie skrótem CSI (Komitet ds. Scep­ty­cznych Pytań), odci­na­jąc się od jakichkol­wiek nad­nat­u­ral­nych proweniencji.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

PZP

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.