Reklama w "Nieznanym Świecie"

Zamówienia na reklamy i ogłoszenia do cza­sopisma Niez­nany Świat przyj­mu­jemy z co najm­niej dwu­miesięcznym wyprzedze­niem w sto­sunku do datowa­nia numeru .

Osoby oraz firmy zain­tere­sowane umieszcze­niem reklamy bądź ogłoszenia pros­zone są o skon­tak­towanie się z Agencją ARO przy wyko­rzys­ta­niu danych oraz for­mu­la­rza kontaktowego.

Dla stałych klien­tów — upusty.

W sprzedaży