Zastrzeżenia prawne

Witamy na stronach Wydawnictwa „Niez­nany Świat”.
Korzys­tanie z ser­wisu (uzyskanie dostępu do wit­ryny, otwieranie stron, przeglą­danie, pobranie dowol­nej części wit­ryny, wyko­rzys­tanie wit­ryny lub jej zawartości w inny sposób) zarówno przez zare­je­strowanego klienta, jak i niezare­je­strowanego goś­cia jest równoz­naczne z zaak­cep­towaniem poniższych warunków.

Nieza­ak­cep­towanie ich uniemożli­wia korzys­tanie z ser­wisu Wydawnictwa „Niez­nany Świat” (http://​www​.niez​nanyswiat​.pl/).

Komen­tarze artykułów
Użytkown­icy ser­wisu mają możli­wość komen­towa­nia wybranych artykułów ser­wisu. Komen­tarze nie mogą zaw­ierać treści ogól­nie uznawanych za obraźliwe, nieety­czna oraz niez­godne z prawem. Redakcja zas­trzega sobie możli­wość blokady tej funkcjon­al­ności ser­wisu w przy­padku narusza­nia tego zapisu.

Prawa autorskie
Zawartość wit­ryny (tek­sty, grafiki, loga, ikony klaw­iszy, obrazki, odsłuchy muzy­czne, frag­menty książek) oraz wszys­tkie jej frag­menty stanowią włas­ność Wydawnictwa „Niez­nany Świat”, firm zależnych oraz dostaw­ców.
Cała zawartość wit­ryny jest objęta ochroną, wynika­jącą z przepisów pol­skiego i między­nar­o­dowego prawa autorskiego.

Wszys­tkie mech­a­nizmy i opro­gramowanie uży­wane na tych stronach są włas­noś­cią Wydawnictwa „Niez­nany Świat” lub są wyko­rzysty­wane na pod­stawie licencji, i są chro­nione prawami autorskimi i innymi.

Licencje i dostęp do ser­wisu
Zgod­nie z prawem autorskim oraz przepisami o ochronie baz danych każdy użytkownik otrzy­muje niewyłączną, ogranic­zoną licencję na korzys­tanie z ser­wisu tylko w celach pry­wat­nych, bez możli­wości pobiera­nia lub zapisy­wa­nia stron (innego niż cache’owanie), dokony­wa­nia ich mody­fikacji lub podzi­ału (poza przy­pad­kami, kiedy Wydawnictwo „Niez­nany Świat” wyraźnie udzieli na to zgody na piśmie).
Powyższa licencja nie zezwala na:

  • odsprzedaż lub wyko­rzys­tanie w celach komer­cyjnych stron i ich zawartości;
  • pobieranie i wyko­rzys­tanie list pro­duk­tów, opisów, danych hand­lowych (cen), dowol­nego, pochod­nego uży­cia stron lub zawartości tego serwisu;
  • pobieranie lub kopi­owanie infor­ma­cji o kon­tach klien­tów w celu przekaza­nia ich innym sprzedawcom;
  • eksplo­rację danych, wyko­rzysty­wanie robotów lub innych narzędzi do gro­madzenia i wydoby­wa­nia danych.

Strony lub ich części nie mogą być kopi­owane, dup­likowane, repro­dukowane, sprzedawane, odsprzedawane, dys­try­buowane, przekazy­wane, wyświ­et­lane, przesyłane, prze­drukowywane, sub­li­cencjonowane, wyko­rzysty­wane w celach komer­cyjnych bez uprzed­niego pisem­nego zez­wole­nia Wydawnictwa „Niez­nany Świat”.
Nie zezwala się na ramkowanie ser­wisu lub zas­tosowanie tech­niki ramkowa­nia i wyko­rzys­tanie w takiej prezen­tacji znaków hand­lowych, loga lub innych infor­ma­cji, będą­cych włas­noś­cią Wydawnictwa „Niez­nany Świat” (zdjęć, obrazków, tek­stów, budowy, układu i ksz­tałtu stron) bez uprzed­niego pisem­nego zez­wole­nia Wydawnictwa „Niez­nany Świat”.
Nie zezwala się na wyko­rzys­tanie metatagów lub innych znaczników — ukry­tych ciągów znaków lub tek­stów z nazwą lub znakami hand­lowymi Wydawnictwa „Niez­nany Świat” bez jej uprzed­niego pisem­nego zezwolenia.

Udziela się ogranic­zonego, odwoły­wal­nego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do strony ser­wisu „Start”, o ile nie przed­stawia on Wydawnictwa „Niez­nany Świat”, Księgarni-​Galerii „Niez­nany Świat”, firm współpracu­ją­cych, pro­duk­tów i usług w fałszywy, mylący, poniża­jący sposób.
Nie zezwala się na wyko­rzys­tanie logo Księgarni-​Galerii oraz cza­sopisma „Niez­nany Świat”, grafiki czy znaku towarowego, będą­cych włas­noś­cią Wydawnictwa „Niez­nany Świat” jako części linku, bez uprzed­niego pisem­nego zez­wole­nia Wydawnictwa „Niez­nany Świat”.

Nie zezwala się na wyko­rzys­tanie ser­wisu w sposób, który narusza­łby niniejsze warunki albo wszelkie obow­iązu­jące prawa lub przepisy (między innymi doty­czące pub­licznych sieci komu­nika­cyjnych), a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodze­nie niniejszej wit­ryny, prz­erwę w pracy lub zakłóce­nia w pracy.
Nie zezwala się na pode­j­mowanie prób uzyska­nia nieuprawnionego dostępu — przez dzi­ała­nia hak­er­skie — do dowol­nej części niniejszej wit­ryny, kont klien­tów ani wszel­kich sys­temów kom­put­erowych lub sieci przyłąc­zonych do niniejszej wit­ryny.
Nie zezwala się na gro­madze­nie lub pode­j­mowanie prób gro­madzenia infor­ma­cji o klien­tach ser­wisu za pośred­nictwem niniejszej witryny.

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.