W następnych numerach

W następ­nych numer­ach :

 • Cuda to nasza codzienność
 • Umysł potę­pi­ony
 • W oku Wielkiego Brata
 • Niewidzialne światy
 • Moc świę­tych źródełek
 • Mędrzec z Góry Świętego Płomienia
 • Serce z widokiem
 • His­to­ria pewnego znaleziska
 • Widma i duchy Wielkiej Wojny
 • Most psich samobójców
 • Prapismo
 • Stone­henge: zagadka rozwiązana
 • Zde­cy­duj, czy powin­niśmy się ujawnić
 • Bliskie spotka­nia z syrenami
 • Uzdraw­ia­jące kody
 • Światłem w mózg: czy uda się pokonać Parkinsona?

Zastrzeżenia prawne

Witamy na stronach Wydawnictwa „Niez­nany Świat”.
Korzys­tanie z ser­wisu (uzyskanie dostępu do wit­ryny, otwieranie stron, przeglą­danie, pobranie dowol­nej części wit­ryny, wyko­rzys­tanie wit­ryny lub jej zawartości w inny sposób) zarówno przez zare­je­strowanego klienta, jak i niezare­je­strowanego goś­cia jest równoz­naczne z zaak­cep­towaniem poniższych warunków.

Nieza­ak­cep­towanie ich uniemożli­wia korzys­tanie z ser­wisu Wydawnictwa „Niez­nany Świat” (http://​www​.niez​nanyswiat​.pl/).

Komen­tarze artykułów
Użytkown­icy ser­wisu mają możli­wość komen­towa­nia wybranych artykułów ser­wisu. Komen­tarze nie mogą zaw­ierać treści ogól­nie uznawanych za obraźliwe, nieety­czna oraz niez­godne z prawem. Redakcja zas­trzega sobie możli­wość blokady tej funkcjon­al­ności ser­wisu w przy­padku narusza­nia tego zapisu.

Prawa autorskie
Zawartość wit­ryny (tek­sty, grafiki, loga, ikony klaw­iszy, obrazki, odsłuchy muzy­czne, frag­menty książek) oraz wszys­tkie jej frag­menty stanowią włas­ność Wydawnictwa „Niez­nany Świat”, firm zależnych oraz dostaw­ców.
Cała zawartość wit­ryny jest objęta ochroną, wynika­jącą z przepisów pol­skiego i między­nar­o­dowego prawa autorskiego.

Wszys­tkie mech­a­nizmy i opro­gramowanie uży­wane na tych stronach są włas­noś­cią Wydawnictwa „Niez­nany Świat” lub są wyko­rzysty­wane na pod­stawie licencji, i są chro­nione prawami autorskimi i innymi.

Licencje i dostęp do ser­wisu
Zgod­nie z prawem autorskim oraz przepisami o ochronie baz danych każdy użytkownik otrzy­muje niewyłączną, ogranic­zoną licencję na korzys­tanie z ser­wisu tylko w celach pry­wat­nych, bez możli­wości pobiera­nia lub zapisy­wa­nia stron (innego niż cache’owanie), dokony­wa­nia ich mody­fikacji lub podzi­ału (poza przy­pad­kami, kiedy Wydawnictwo „Niez­nany Świat” wyraźnie udzieli na to zgody na piśmie).
Powyższa licencja nie zezwala na:

 • odsprzedaż lub wyko­rzys­tanie w celach komer­cyjnych stron i ich zawartości;
 • pobieranie i wyko­rzys­tanie list pro­duk­tów, opisów, danych hand­lowych (cen), dowol­nego, pochod­nego uży­cia stron lub zawartości tego serwisu;
 • pobieranie lub kopi­owanie infor­ma­cji o kon­tach klien­tów w celu przekaza­nia ich innym sprzedawcom;
 • eksplo­rację danych, wyko­rzysty­wanie robotów lub innych narzędzi do gro­madzenia i wydoby­wa­nia danych.

Strony lub ich części nie mogą być kopi­owane, dup­likowane, repro­dukowane, sprzedawane, odsprzedawane, dys­try­buowane, przekazy­wane, wyświ­et­lane, przesyłane, prze­drukowywane, sub­li­cencjonowane, wyko­rzysty­wane w celach komer­cyjnych bez uprzed­niego pisem­nego zez­wole­nia Wydawnictwa „Niez­nany Świat”.
Nie zezwala się na ramkowanie ser­wisu lub zas­tosowanie tech­niki ramkowa­nia i wyko­rzys­tanie w takiej prezen­tacji znaków hand­lowych, loga lub innych infor­ma­cji, będą­cych włas­noś­cią Wydawnictwa „Niez­nany Świat” (zdjęć, obrazków, tek­stów, budowy, układu i ksz­tałtu stron) bez uprzed­niego pisem­nego zez­wole­nia Wydawnictwa „Niez­nany Świat”.
Nie zezwala się na wyko­rzys­tanie metatagów lub innych znaczników — ukry­tych ciągów znaków lub tek­stów z nazwą lub znakami hand­lowymi Wydawnictwa „Niez­nany Świat” bez jej uprzed­niego pisem­nego zezwolenia.

Udziela się ogranic­zonego, odwoły­wal­nego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do strony ser­wisu „Start”, o ile nie przed­stawia on Wydawnictwa „Niez­nany Świat”, Księgarni-​Galerii „Niez­nany Świat”, firm współpracu­ją­cych, pro­duk­tów i usług w fałszywy, mylący, poniża­jący sposób.
Nie zezwala się na wyko­rzys­tanie logo Księgarni-​Galerii oraz cza­sopisma „Niez­nany Świat”, grafiki czy znaku towarowego, będą­cych włas­noś­cią Wydawnictwa „Niez­nany Świat” jako części linku, bez uprzed­niego pisem­nego zez­wole­nia Wydawnictwa „Niez­nany Świat”.

Nie zezwala się na wyko­rzys­tanie ser­wisu w sposób, który narusza­łby niniejsze warunki albo wszelkie obow­iązu­jące prawa lub przepisy (między innymi doty­czące pub­licznych sieci komu­nika­cyjnych), a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodze­nie niniejszej wit­ryny, prz­erwę w pracy lub zakłóce­nia w pracy.
Nie zezwala się na pode­j­mowanie prób uzyska­nia nieuprawnionego dostępu — przez dzi­ała­nia hak­er­skie — do dowol­nej części niniejszej wit­ryny, kont klien­tów ani wszel­kich sys­temów kom­put­erowych lub sieci przyłąc­zonych do niniejszej wit­ryny.
Nie zezwala się na gro­madze­nie lub pode­j­mowanie prób gro­madzenia infor­ma­cji o klien­tach ser­wisu za pośred­nictwem niniejszej witryny.

Polityka prywatności

Wydawnictwo „Niez­nany Świat” sp. j. szanuje prawo użytkown­ików do pry­wat­ności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz sto­suje odpowied­nie rozwiąza­nia tech­no­log­iczne zapo­b­ie­ga­jące ingerencji w pry­wat­ność użytkown­ików osób trze­cich. Chcielibyśmy, by każdy użytkownik naszego ser­wisu czuł się w pełni bez­piecznie, dlat­ego też wprowadzil­iśmy sys­temy rejes­tracji i logowa­nia. Rejes­tracja nie jest obow­iązkowa do przeglą­da­nia zawartości ser­wisu. Jest jed­nak niezbędna aby być infor­mowanym o nowoś­ci­ach, wyraża­niu opinii o zamieszc­zonych artykułach, dostępu do treści zastrzeżonych.

1. Rejes­tracja a dane osobowe
W for­mu­la­rzu rejes­tra­cyjnym należy podać dane oso­biste, takie jak: imię i nazwisko, e-​mail, login oraz hasło. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymy­wanie infor­ma­cji o nowoś­ci­ach i wydarzeni­ach związanych z tem­atyką i zakre­sem prowad­zonego serwisu.

Należy pamię­tać, że założe­nie konta, a przez to wyraże­nie zgody przez użytkown­ika na przetwarzanie przez Wydawnictwo „Niez­nany Świat” sp. j. jego danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkown­ikowi przysługuje prawo do wglądu i popraw­ia­nia podanych przez siebie danych.

2. Komen­tarze artykułów
W przy­padku komen­tarzy artykułów wyma­gane jest podanie treści komen­tarza. Pozostałe pola nie są wyma­gane, ale dla użytkown­ików zare­je­strowanych i zal­o­gowanych są wypeł­ni­ane automaty­cznie. W szczegól­nych przy­pad­kach sys­tem może poprosić o podanie kodu alfanu­merycznego z obrazka zabez­piecza­jącego przed automaty­cznym spamowaniem listy komentarzy.

Komen­tarze przed opub­likowaniem mogą wyma­gać akcep­tacji redakcji ser­wisu. Redakcja zas­trzega sobie również prawo skra­ca­nia jak również usuwa­nia komen­tarzy bez poda­nia przyczyny.

Komen­tarze nie mogą zaw­ierać treści ogól­nie uznawanych za obraźliwe i nieety­czne oraz niez­godne z prawem.

3. Cook­ies
Wydawnictwo „Niez­nany Świat” sp. j. infor­muje, że pod­czas sesji (czyli od momentu wejś­cia na strony sklepu do momentu jego opuszczenia) na kom­put­erze Klienta stosowany jest mech­a­nizm „cook­ies”. Cook­ies to dane (małe pliki tek­stowe), które nasz ser­wer zapisuje na dysku Urządzenia Użytkown­ika, dzięki czemu mamy pewność, że nikt się nie pod­szywa pod Użytkown­ika ser­wisu.

Rodzaje wyko­rzysty­wanych Cookies:

 • Cook­ies sesyjne: są prze­chowywane na Urządze­niu Użytkown­ika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglą­darki. Zapisane infor­ma­cje są wów­czas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mech­a­nizm cook­ies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkol­wiek danych osobowych ani żad­nych infor­ma­cji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cook­ies trwałe: są prze­chowywane na Urządze­niu Użytkown­ika i pozostają tam do momentu ich ska­sowa­nia. Zakończe­nie sesji danej przeglą­darki lub wyłącze­nie Urządzenia nie powoduje ich usunię­cia z Urządzenia Użytkown­ika. Mech­a­nizm cook­ies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkol­wiek danych osobowych ani żad­nych infor­ma­cji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możli­wość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cook­ies do swo­jego Urządzenia. W przy­padku sko­rzys­ta­nia z tej opcji korzys­tanie z ser­wisu będzie możliwe, poza poza treś­ci­ami dostęp­nymi dla zal­o­gowanych użytkown­ików.

Wyko­rzysty­wanie plików cook­ies w ser­wisie: niez​nanyswiat​.pl
Nasza strona używa plików cook­ies (ciasteczka) tylko i wyłącznie do iden­ty­fikacji użytkown­ików naszego ser­wisu.
Wyłącze­nie obsługi cook­ies uniemożliwi zal­o­gowanie się w ser­wisie i w związku z tym nie będą dostępne treści dla zare­je­strowanych użytkown­ików.

Możli­wość określe­nia warunków prze­chowywa­nia lub uzyska­nia dostępu przez cook­ies.
Po opuszcze­niu stron ser­wisu (zakończe­niu sesji) przeglą­darka powinna usunąć „cookie” z kom­put­era. Cook­ies w żaden sposób nie niszczą sys­temu w kom­put­erze ani nie wpły­wają na jego sposób dzi­ała­nia. Każda przeglą­darka posi­ada opcję wyłączenia tego mech­a­nizmu. Nasz ser­wis umożli­wia korzys­ta­nia ze strony inter­ne­towej bez wyko­rzysty­wa­nia mech­a­nizmu cook­ies, ale może to spowodować utrud­nienia w użytkowa­niu ser­wisu.

Użytkownik ma możli­wość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cook­ies do swo­jego Urządzenia. W przy­padku sko­rzys­ta­nia z tej opcji korzys­tanie z ser­wisu będzie możliwe, poza treś­ci­ami dostęp­nymi dla zal­o­gowanych użytkown­ików.

Uży­wanie ciasteczek w naszym ser­wisie możesz ustawić (w wyświ­et­lanym oknie infor­ma­cyjnym — u góry strony) lub w ustaw­ieni­ach swo­jej przeglą­darki. Szczegóły zna­jdziesz w pomocy tech­nicznej każdej przeglądarki.

4. JavaScript
Wydawnictwo „Niez­nany Świat” sp. j. infor­muje, że wyko­rzysty­wane w wit­rynie skrypty JavaScript nie służą do zbiera­nia statystyk dla pod­miotów trze­cich (i tym samym nie naruszają w żaden sposób pry­wat­ności użytkown­ika), a jedynie mają na celu zwięk­sze­nie atrak­cyjności i funkcjon­al­ności wit­ryny. Jed­nocześnie zas­trzega się, iż użytkown­icy korzys­ta­jący z przeglą­darek nie posi­ada­ją­cych obsługi JavaScript bądź mają­cych tę obsługę wyłąc­zoną, nie będą mogli korzys­tać z pełnej funkcjon­al­ności witryny.

5. Niepożą­dane treści
Na stronach naszego ser­wisu nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem pol­skim i między­nar­o­dowym, nawołu­jące do nien­aw­iści rasowej, wyz­nan­iowej czy etnicznej. Nie zna­jdziesz tu także pornografii, treści nagan­nych moral­nie i uważanych powszech­nie za nieetyczne.

6. Poczta
Wydawnictwo „Niez­nany Świat” sp. j. przy zakłada­niu przez użytkown­ika konta daje użytkown­ikowi możli­wość otrzymy­wa­nia poczty elek­tron­icznej infor­mu­jącej go o nowoś­ci­ach ser­wisu i wydarzeni­ach związanych z tem­atyką ser­wisu. Użytkown­icy nie posi­ada­jący konta w ser­wisie, również mogą zapisać się do listy wysyłkowej. (Użytkown­icy, którzy założyli konta przed 21 listopada 2006 r. domyśl­nie zostali zapisani na listę wysyłkową). Każdy, czy to zare­je­strowany użytkownik, czy też tylko zapisany na listę wysyłkową, może w dowol­nym momen­cie wyp­isać się z listy wypeł­ni­a­jąc odpowiedni for­mu­larz dostępny na głównej stronie serwisu.

7. UWAGI
Pamię­taj o tym, że:

 • gdy korzys­tasz z jed­nego kom­put­era wspól­nie z innymi użytkown­ikami, to po zakończe­niu korzys­ta­nia z naszego ser­wisu wyloguj się, czyli „wyjdź” ze swoich ustaw­ień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć;
 • dane podane przez Ciebie przy rejes­tracji znasz tylko Ty i Wydawnictwo „Niez­nany Świat” sp. j. Z naszej strony gwaran­tu­jemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostęp­ni­a­niu ich osobom trzecim;
 • wiele osób korzys­ta­ją­cych z sieci będzie chci­ało wyciągnąć od Ciebie infor­ma­cje na Twój temat i użyć ich prze­ci­wko Tobie lub innym osobom. Mogą to czynić z chęci zysku lub po prostu w ich mnie­ma­niu dobrej zabawy, toteż zachowaj ostrożność.

Mapa KGNŚ

Księgarnia-​Galeria Niez­nany Świat
ul. Kredy­towa 2
00056 Warszawa

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.