przebiegunowanie

  • Zjawisko prze­biegunowa­nia przes­tało być domeną teorii spiskowych. Naukowcy ustalili, że w his­torii naszej plan­ety wielokrot­nie dochodz­iło do zmi­any biegunów mag­ne­ty­cznych i to w bardzo niereg­u­larnych odstę­pach czasu. Ostatni raz wydarzyło się to 780 tys. lat temu. Obec­nie Ziemia prze­chodzi przez trwa­jący tysiąc lat cykl osła­bi­enia pola mag­ne­ty­cznego, które chroni nas przez promieniowaniem kos­micznym i negaty­wnym wpły­wem Słońca.

  • Dzięki satelitom Swarm (należą­cym do Europe­jskiej Agencji Kos­micznej), które mierzą zmi­any pola mag­ne­ty­cznego Ziemi, geolodzy dokon­ali niezwykle intere­su­jącego odkrycia, które być może rzuci nieco nowego światła na prob­lem prze­biegunowa­nia Ziemi.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.