natura

  • Dzięki satelitom Swarm (należą­cym do Europe­jskiej Agencji Kos­micznej), które mierzą zmi­any pola mag­ne­ty­cznego Ziemi, geolodzy dokon­ali niezwykle intere­su­jącego odkrycia, które być może rzuci nieco nowego światła na prob­lem prze­biegunowa­nia Ziemi.

  • Niemal połowa materii w Drodze Mlecznej pochodzi z sąsied­nich galak­tyk i przy­była tu na fali eksplozji super­nowych. Statysty­cznie rzecz ujmu­jąc, nasze ciała w połowie zbu­dowane są więc z mate­ri­ału pozagalaktycznego…

  • Dużymi krokami zbliża się szczyt okresu grzy­bo­bra­nia. Choć grzyby leśne są w pol­skiej kuchni niezwykle pop­u­larne, poku­tuje mit o ich znikomej wartości odży­w­czej. Z ustaleń biologa prof. Roberta B. Beel­mana, przez kilka­dziesiąt lat zaj­mu­jącego się bada­ni­ami nad żywnoś­cią, wynika jed­nak, że zasługują one na miano superży­wności (ang. super­food).

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.