Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Magowie bogów: spadkobiercy zaginionej cywilizacji

Z Gra­hamem Han­cock­iem roz­mawia Piotr Cielebiaś

W wywiadzie dla bry­tyjski badacz zagadek starożyt­ności i autor best­sellerów o his­torii zakazanej i przemil­czanej, opowiada o poszuki­wa­ni­ach cywiliza­cji, która ist­ni­ała przed naszą i upadła kilka­naś­cie tysięcy lat temu w wyniku glob­al­nego katak­l­izmu. Garstka jej ocalałych przed­staw­icieli – spad­ko­bier­ców pradawnej wiedzy postanow­iła potem zbu­dować cywiliza­cję od nowa. Starożytne mity opisują te postaci jako bos­kich nauczy­cieli, albo magów bogów

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w sierp­niowym (08/​2016).

Czy­taj więcej…

Synestezja: wielowymiarowa symfonia zmysłów

Kiedyś uważano ją za ułom­ność psy­chiczną, dziś jest trak­towana jak dar, który wzbo­gaca życie. Fenomen przenika­nia się różnych zmysłów prze­jaw­iają zarówno artyści, pis­arze i naukowcy, jak i zwykli ludzie. Wszyscy oni jed­nak doświad­czają niezwykłych odczuć: widzą dźwięki, słyszą kolory, smakują litery, wąchają ksz­tałty… Bo niby dlaczego per­fumy nie mogą pach­nieć kwadra­towo, głos mieć aro­mat barszczu, gama iskrzyć się tęczą barw, a litery smakować jak makaroniki?

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w sierp­niowym (08/​2016).

Czy­taj więcej…

Oto czym jest Arka Przymierza?

Zas­tanaw­iałem się nad tym od lat. Aż przyszła chwila, gdy zrozu­mi­ałem, że posi­adam okruchy wiedzy pozwala­jące zmierzyć się z tajemnicą.

Arka” to w dawnych kul­tur­ach pły­wa­jąca jed­nos­tka służąca także łączności wymi­aru tran­scen­den­tal­nego z mate­ri­al­nym. W Egip­cie bóg-​Słońce płynął statkiem po niebie. W Grecji dusze zmarłych przepły­wały do Hadesu łodzią Charona. W Azji Wschod­niej duchy spły­wały łodzi­ami z nieba, aby spo­tykać się z żyjącymi.

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w sierp­niowym (08/​2016).

Czy­taj więcej…

Rozmowy z istotami natury

I tu zaczyna się opowieść o tym, jak Ver­ena, Friedrich i istoty natury napisali razem książkę, która stała się impulsem do ukaza­nia się całej serii wydawniczej poświę­conej roz­mowom z niewidzial­nymi bytami. Dziś, pięt­naś­cie lat później, seria ta liczy prawie czter­dzieści tomów i nadal ukazują się nowe.

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.