Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Oto czym jest Arka Przymierza?

Zas­tanaw­iałem się nad tym od lat. Aż przyszła chwila, gdy zrozu­mi­ałem, że posi­adam okruchy wiedzy pozwala­jące zmierzyć się z tajemnicą.

Arka” to w dawnych kul­tur­ach pły­wa­jąca jed­nos­tka służąca także łączności wymi­aru tran­scen­den­tal­nego z mate­ri­al­nym. W Egip­cie bóg-​Słońce płynął statkiem po niebie. W Grecji dusze zmarłych przepły­wały do Hadesu łodzią Charona. W Azji Wschod­niej duchy spły­wały łodzi­ami z nieba, aby spo­tykać się z żyjącymi.

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w sierp­niowym (08/​2016).

Czy­taj więcej…

Rozmowy z istotami natury

I tu zaczyna się opowieść o tym, jak Ver­ena, Friedrich i istoty natury napisali razem książkę, która stała się impulsem do ukaza­nia się całej serii wydawniczej poświę­conej roz­mowom z niewidzial­nymi bytami. Dziś, pięt­naś­cie lat później, seria ta liczy prawie czter­dzieści tomów i nadal ukazują się nowe.

Czy­taj więcej…

Jasnowidzący antyteroryści: Raport Większości?

Zamachy, zwłaszcza te z ostat­nich pięt­nastu lat w Stanach Zjed­noc­zonych (2001), w Moskwie (2002), na Bali (2002 i 2005), w Madrycie (2004), Lon­dynie (2005), Bom­baju (2006), w Tunezji (2015) czy Paryżu (2015) krwawo znaczą kole­jne punkty na glo­bie. Wobec nasi­la­ją­cych się aktów ter­roru bez­pieczeństwo staje się najbardziej pożą­danym i zarazem defi­cy­towym towarem. Gdy stawką jest ludzkie życie, by je zapewnić, wszys­tkie metody wydają się dobre. Także te para­nor­malne. Jak jed­nak daleko można się w nich posunąć?

Czy­taj więcej…

Zdumiewający przekaz i zaskakujące odkrycia

Starożytna kul­tura nad jeziorem Wan

Nie bójmy się się­gać w odległą przeszłość, która his­torię naszego ist­nienia cofa daleko w głąb dziejów. Być może fak­ty­cznie pochodz­imy od wysoko ucy­wili­zowanych kos­micznych ras, a nie od prymi­ty­wnych jask­in­iow­ców, jak postrzega to nauka?

Naw­iązu­jąc do niezwykle ciekawego, jak w każdym zresztą przy­padku, artykułu p. Leszka Mateli Zagin­ione cywiliza­cje Ana­tolii ( nr 7/​2015) chci­ałabym zwró­cić uwagę na infor­ma­cję podaną przez autora nie­jako na mar­gin­e­sie, iż według niek­tórych źródeł, w okoli­cach [jeziora] Wan ist­niał bib­li­jny Eden. Dorzu­ciłabym tu cieka­wostkę związaną z pozostałoś­ci­ami na tam­tych ter­e­nach śladów pewnej niezwykłej kul­tury. Odniesie­nie do bib­li­jnego raju nie rozmija się z prawdą, cho­ciaż najpraw­dopodob­niej odna­jdziemy tam tylko dalekie echa wspani­ałej cywiliza­cji Edenu.

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w czer­w­cowym (06/​2016).

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Newsletter

Przeczy­tałem Reg­u­lamin i zgadzam sięStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.