Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Duchy Teneryfy: u progu tajemnicy

PUB­LIKACJA ROKU

Ten­eryfa, Wyspa Wiecznej Wiosny, postrze­gana jest zazwyczaj jako wymar­zone miejsce zamorskiego urlopu, egzo­ty­czny Raj, do którego podróżu­jemy, by nacieszyć się Słońcem, urokli­wymi kra­jo­brazami i waka­cyjną beztroską. Mało kto wie, że kryje ona w sobie tajem­nicę związaną ze szczegól­nie silną akty­wnoś­cią zjawisk paranormalnych.

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w listopad­owym (11/​2016).

Czy­taj więcej…

Gdy żywi widzą zaświaty

Wśród różnego rodzaju doświad­czeń z pogranicza śmierci ist­nieje jedno szczególne – śmierć współdzielona. To przy­padki, kiedy ludzie czuwa­jący przy łożu kon­a­jącej osoby doz­nają nagle wizji jej prze­jś­cia na drugą stronę. Pojawia się w nich zazwyczaj duch umier­a­jącego, tunel w zaświaty, a nawet postaci zmarłych blis­kich bądź eteryczne byty. Doz­na­nia te bardzo mocno przy­pom­i­nają wizje ze śmierci klin­icznej. Prob­lem jed­nak w tym, że doświad­czają ich zupełnie zdrowi ludzie

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w listopad­owym (11/​2016).

Czy­taj więcej…

Czy Watykan udostępni tajne informacje na temat UFO?

NOL-​e nad Watykanem ukazują się reg­u­larnie. Śred­nio ok. 50 razy w roku. Np. 7 czer­wca 2010 roku nad Bazy­liką św. Pio­tra zaw­isły trzy UFO. Naty­ch­mi­ast pojaw­iły się pogłoski, że Obcy przy­byli na roz­mowy z papieżem.
Coraz częś­ciej sły­chać też doniesienia że ojcowie Koś­cioła katolick­iego wiedzą o tym prob­lemie o wiele więcej, niż sądz­imy. Nie spieszą się jed­nak z ujawnie­niem wspom­ni­anych informacji.

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w listopad­owym (11/​2016).

Czy­taj więcej…

Jak zginęli bogowie. Koniec wielkiej legendy?

Jeśli chce­cie zniszczyć całą cywiliza­cję, ale nie wiecie jak, zapy­ta­j­cie o to mieszkańców Rapa Nui. To właśnie ich przod­kowie przeo­brazili rajski zakątek plan­ety w jałowy kawał skały, prak­ty­cznie nien­ada­jącej się do życia. Najnowsze ustal­e­nia wskazują, że to nie Europe­jczycy pogrążyli w nieby­cie kul­turę wyspi­arzy. Ich spotkanie z białymi było jedynie ostat­nim krok­iem ku zagładzie. Cywiliza­cję Wyspy Wielka­noc­nej zgu­biły: religi­jna rewolucja i bezpowrotne narusze­nie równowagi ekosystemu

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w październikowym (10/​2016).

Czy­taj więcej…

Niefizyczne kontakty i objawienia

Ist­nieje pop­u­larne, choć niekoniecznie prawdziwe przeko­nanie, że jeśli Obcy się ujawnią, doprowadzi to do tąp­nię­cia w fun­damen­cie naszej cywiliza­cji lub wywoła chaos na glob­alną skalę. Kos­mici – jako istoty mądrze­jsze od nas – mogą to wiedzieć, i dlat­ego pozostają w ukryciu. Ale skoro już nas obser­wują, czy nie korci ich, by zro­bić coś dla tych niepo­rad­nych Homo sapi­ens?

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.