Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Niefizyczne kontakty i objawienia

Ist­nieje pop­u­larne, choć niekoniecznie prawdziwe przeko­nanie, że jeśli Obcy się ujawnią, doprowadzi to do tąp­nię­cia w fun­damen­cie naszej cywiliza­cji lub wywoła chaos na glob­alną skalę. Kos­mici – jako istoty mądrze­jsze od nas – mogą to wiedzieć, i dlat­ego pozostają w ukryciu. Ale skoro już nas obser­wują, czy nie korci ich, by zro­bić coś dla tych niepo­rad­nych Homo sapi­ens?

Czy­taj więcej…

Spotkania z równoległą rzeczywistością

Z roku na rok coraz częś­ciej mówi się o fizyce kwan­towej, para­lel­nych wszechświat­ach i matrycy naszej rzeczy­wis­tości. Bardzo dużo osób dzieli się też swoimi doświad­czeni­ami przy­pom­i­na­ją­cymi kon­takt z równoległą rzeczy­wis­toś­cią. Ludzie ci twierdzą, że otarli się o inne wymi­ary istnienia.

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w wrześniowym (09/​2016).

Czy­taj więcej…

Magowie bogów: spadkobiercy zaginionej cywilizacji

Z Gra­hamem Han­cock­iem roz­mawia Piotr Cielebiaś

W wywiadzie dla bry­tyjski badacz zagadek starożyt­ności i autor best­sellerów o his­torii zakazanej i przemil­czanej, opowiada o poszuki­wa­ni­ach cywiliza­cji, która ist­ni­ała przed naszą i upadła kilka­naś­cie tysięcy lat temu w wyniku glob­al­nego katak­l­izmu. Garstka jej ocalałych przed­staw­icieli – spad­ko­bier­ców pradawnej wiedzy postanow­iła potem zbu­dować cywiliza­cję od nowa. Starożytne mity opisują te postaci jako bos­kich nauczy­cieli, albo magów bogów

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w sierp­niowym (08/​2016).

Czy­taj więcej…

Synestezja: wielowymiarowa symfonia zmysłów

Kiedyś uważano ją za ułom­ność psy­chiczną, dziś jest trak­towana jak dar, który wzbo­gaca życie. Fenomen przenika­nia się różnych zmysłów prze­jaw­iają zarówno artyści, pis­arze i naukowcy, jak i zwykli ludzie. Wszyscy oni jed­nak doświad­czają niezwykłych odczuć: widzą dźwięki, słyszą kolory, smakują litery, wąchają ksz­tałty… Bo niby dlaczego per­fumy nie mogą pach­nieć kwadra­towo, głos mieć aro­mat barszczu, gama iskrzyć się tęczą barw, a litery smakować jak makaroniki?

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w sierp­niowym (08/​2016).

Czy­taj więcej…

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.