Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Dżuna: Odchodząc, nie odchodzimy

14 czer­wca 2015 r. odeszła Dżuna – kobieta-​zagadka, kobieta-​legenda. Osoba obdar­zona wieloma tal­en­tami: uzdraw­iaczka, astrolożka, poetka, malarka, aktorka… — i prze­wod­nicząca Między­nar­o­dowej Akademii Alter­naty­wnych Nauk. Natura bar­wna, samoświadoma, tem­pera­mentna. Wschod­nia pię­kność, nazy­wa­jąca siebie asyryjską królową.

Czy­taj więcej…

Inwazja UFO na Brazylię: kulisy Operacji Prato

W pier­wszych miesią­cach 1977 r. z północno-​wschodnich krańców Ama­zonii zaczęły docierać niepoko­jące syg­nały o wzmożonej akty­wności UFO i przy­pad­kach ataków tych obiek­tów na ludzi, nierzadko zakońc­zonych trag­icznie. Fala UFO przemieszczała się i, kiedy we wrześniu dotarła do stanu Pará, w celu jej zbada­nia Brazyli­jskie Siły Powi­etrzne wysłały grupę pod dowództwem kap­i­tana Hol­landy, który na własne oczy przekonał się, że to, o czym donosili spanikowani oby­wa­tele, było prawdą.

Czy­taj więcej…

Gaja z mózgiem w oceanie

Czy nasza plan­eta to swego rodzaju żywy orga­nizm? Okazuje się, że kon­cepcja ta nie jest wyłącznie pomysłem zrod­zonym w ramach mody na ekologię. Najnowsze odkrycia nauki wskazują, że ziem­skie formy życia są ze sobą ściśle pow­iązane, a te najprost­sze z nich tworzą gigan­ty­czne sys­temy, funkcjonu­jące podob­nie, jak ludzki mózg.

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w lutowym (02/​2017).

Czy­taj więcej…

DYNAMO: reaktywacja

Kim jest ten człowiek i czego jego fenomen ma nas nauczyć?

Początki tego, czego zwieńcze­niem jest obecny artykuł, miały miejsce w lat­ach 90-​tych XX stule­cia, kiedy powszechną uwagę zaczęły przykuwać telewiz­yjne pokazy, w których główną rolę odgry­wał charyz­maty­czny i elek­tryzu­jący David Cop­per­field (w rzeczy­wis­tości David Kotkin). Ów iluzjon­ista zasłynął m.in. doprowadze­niem do „zniknię­cia” Statuy Wol­ności, czy Boeinga. Obok iluzji mającej na celu nie­jako „oszukanie” widza, uważny obser­wa­tor mógł jed­nak w jego wys­tę­pach dostrzec także ele­menty magii. Ale Cop­per­field w swoim prze­jaw­ia­niu się podążył zupełnie inną ścieżką, niż np. Sathya Sai Baba, który mówił wprost o swoich bos­kich mocach.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.