Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Ziemia lepsza bez ludzi?

Forum Niezwykłych Hipotez — 3/​2017

Człowiek, co by o nim mówić, jest udzi­ałow­cem pochodu Natury, uczest­nikiem dynam­icznej sztafety budu­jącej his­torię tej plan­ety, która, aby się pozy­ty­wnie rozwi­jać, wymaga przestrze­ga­nia określonych warunków.

Czy­taj więcej…

Tak daleko stąd, tak blisko...

W 2016 roku obchodził swoje 20-​lecie redagowany przez Leokadię Komaiszko z Bel­gii i adresowany do Polaków na całym świecie unika­towy poloni­jny peri­odyk LISTY Z DALEKA. Z tej okazji, a także jubileuszu 25-​lecia „” redak­tor naczelna tego pisma – poetka, a zarazem dzi­en­nikarka, nasza dłu­go­let­nia Czytel­niczka, przeprowadz­iła obsz­erny wywiad z redak­torem naczel­nym „Niez­nanego Świata”.

Czy­taj więcej…

Jasna i ciemna strona Księżyca

Powracają pyta­nia, na które brakuje odpowiedzi. Najważniejsze z nich brzmi: co tam się dzieje i dlaczego stra­cil­iśmy zain­tere­sowanie dla dal­szych badań Sre­brnego Globu?

Najs­tarsza mapa Księżyca liczy sobie około 5000 lat. Została wyrzeźbiona w kamie­niu i znaleziona przez arche­ologów w Irlandii. Wcześniej uchodz­iła za taką mapa sporząd­zona przez Leonarda da Vinci w 1505 roku.

Czy­taj więcej…

Dżuna: Odchodząc, nie odchodzimy

14 czer­wca 2015 r. odeszła Dżuna – kobieta-​zagadka, kobieta-​legenda. Osoba obdar­zona wieloma tal­en­tami: uzdraw­iaczka, astrolożka, poetka, malarka, aktorka… — i prze­wod­nicząca Między­nar­o­dowej Akademii Alter­naty­wnych Nauk. Natura bar­wna, samoświadoma, tem­pera­mentna. Wschod­nia pię­kność, nazy­wa­jąca siebie asyryjską królową.

Czy­taj więcej…

Inwazja UFO na Brazylię: kulisy Operacji Prato

W pier­wszych miesią­cach 1977 r. z północno-​wschodnich krańców Ama­zonii zaczęły docierać niepoko­jące syg­nały o wzmożonej akty­wności UFO i przy­pad­kach ataków tych obiek­tów na ludzi, nierzadko zakońc­zonych trag­icznie. Fala UFO przemieszczała się i, kiedy we wrześniu dotarła do stanu Pará, w celu jej zbada­nia Brazyli­jskie Siły Powi­etrzne wysłały grupę pod dowództwem kap­i­tana Hol­landy, który na własne oczy przekonał się, że to, o czym donosili spanikowani oby­wa­tele, było prawdą.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.