Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Dusza i seks

Poziom zgody duszy na związek z konkret­nym part­nerem można ustalić za pomocą metod pozazmysłowych. Z tego punktu widzenia ważny okazuje się zwłaszcza aspekt duchowy. Równie istotne jest jedna współży­cie fizyczne

Frag­ment artykułu z numeru 10/​2018

Wszechświat wielowymiarowy

Uni­w­er­salna zasada rządząca Wszechświatem musi­ała być znana już w starożyt­ności i powracano do niej później wielokrot­nie, choć bez sukcesu ze względu na obow­iązu­jący w nauce mech­a­nisty­czny paradyg­mat. Świad­czy o tym nie tylko sym­bol Yin-​Yang, który w świ­etle ostat­nich ustaleń fizyki nabrał nowego znaczenia, ale i starożytne piramidy rozsiane na całej kuli ziem­skiej, stanow­iące odw­zorowanie części skład­owych fun­da­men­tal­nej równowagi wektorowej

Frag­ment artykułu z numeru 10/​2018

W szponach elektrosmogu

Zaprezen­towane w lat­ach 80-​tych ub. wieku wyniki badań nad dzi­ałaniem kancero­gen­nym pól elek­tro­mag­ne­ty­cznych wydają się wskazy­wać na zwięk­szone ryzyko zachorowa­nia na niek­tóre posta­cie chorób nowot­worowych u osób mieszka­ją­cych w pobliżu linii przesyłowych lub trans­for­ma­torów. Ale jest też inni niepoko­jący prob­lem: odd­zi­ały­wa­nia wspom­ni­anych pól na funkcjonowanie naszego mózgu.

Frag­ment artykułu z numeru 8/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.