Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Jaskiniowcy są wśród nas?

Czy na Ziemi oprócz ludzi mogą żyć inni, relik­towi przed­staw­iciele rodzaju Homo? Brzmi to jak herezja, ale pewne odkrycia i relacje staw­iają tę hipotezę w nowym świ­etle, skła­ni­a­jąc do pyta­nia, czy małpoludy widy­wane w różnych częś­ci­ach globu nie są naszymi zapom­ni­anymi kuzy­nami

Frag­ment artykułu z numeru 12/​2017

Mistycyzm: osobiste poszukiwanie Boga

Ist­nieje spora grupa ludzi — pro­roków i mistyków, którzy w swoich relac­jach odsła­ni­ają nam świat wymyka­jący się wszelkim klasy­fikacjom. I choć współczesny człowiek stał się do bólu racjon­alny, nie sposób oprzeć się wraże­niu, że przez ten prag­matyzm zagu­bil­iśmy niezwykle ważną cząstkę otacza­jącej nas rzeczy­wis­tości; domenę, której być może nigdy nie poz­namy, co jed­nak nie oznacza, że jej nie ma

Frag­ment artykułu z numeru 12/​2017

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.