Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Uciekająca cywilizacja

Zgod­nie z teorią o ucieka­jącej cywiliza­cji wielcy tego świata, korzys­ta­jąc z supertech­nologii, rozwi­jają pota­jem­nie pro­gram kos­miczny. Tworzą flotę orbital­nych okrętów, które pewnego dnia ewaku­ują ich ze skażonej, gło­du­jącej Ziemi

Frag­ment artykułu z numeru 3/​2018

Jak bezpiecznie medytować?

- rady i wskazówki prak­tyków. 60-​letnia czytel­niczka z Holandii przysłała nam porusza­jący list, w którym opisała nieprzy­jemne doz­na­nia towarzyszące medy­tacji. Grupa znaw­ców tem­atu i dłu­go­let­nich prak­tyków, wyjaś­nia, co się stało, pod­powiada­jąc, jak bez­piecznie medytować.

Frag­ment artykułu z numeru 3/​2018

Choreomania - dzieje dziwnej przypadłości

Od końca śred­niowiecza aż do XVII w. w wielu rejonach Zachod­niej Europy dochodz­iło do przy­pad­ków eksplozji chore­o­manii – manii tanecznej. Choć brzmi to niewin­nie, dla dotknię­tych nią osób skutki bywały opłakane. Pod wpły­wem tajem­niczego czyn­nika ludzie zaczy­nali wić się i pląsać w opę­tańczym tran­sie trwa­ją­cym często kilka dni. Wielu tego nie przeżywało.

Frag­ment artykułu z numeru 2/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.