Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Krakowski efekt Maharishiego

Czy Gregg Braden miał rację? Czy zan­otowany w trak­cie ubiegłorocznych Świa­towych Dni Młodzieży spadek liczby przestępstw i wykroczeń w Małopolsce został spowodowany zwielokrot­nioną obec­noś­cią w tym regionie sił porząd­kowych, czy stanowił potwierdze­nie efektu Maharishiego?

Czy­taj więcej…

Niepokojący incydent w Ruwa

16 wrześ­nia 1994 r. kilkudziesię­ciu uczniów szkoły pod­sta­wowej w Ruwa k. Harare stało się świad­kami lądowa­nia obiektu, z którego wyszła ubrana na czarno postać o wiel­kich oczach i długich włosach.

Czy­taj więcej…

Rzeź zasad

Odsuwa­jąc na bok oso­biste sym­pa­tie i anty­patie poli­ty­czne, zapy­ta­jmy bez ogródek, czy jest w ogóle rzeczą moral­nie dopuszczalną, by człowiek pełniący funkcję min­is­tra środowiska był zapalonym myśli­wym i akty­wnym uczest­nikiem bru­tal­nych polowań.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Wydanie elektroniczneStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.