Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Psychodeliczny kidnaping

Czy istoty dokonu­jące na ludzi­ach abdukcji to na pewno przy­bysze z innej plan­ety lub z innego wymi­aru? Może — posi­ada­jąc nieogranic­zone możli­wości — są one raczej kimś w rodzaju inżynierów, ksz­tał­tu­ją­cych myśle­nie i losy całych cywiliza­cji? Wiele wskazuje na to, że zagadki tej nie rozwiążemy przy pomocy samego rozumu.

Czy­taj więcej…

Tajemnicze podobieństwa dwóch religii

czyli kataryzm i dżinizm wobec uwikła­nia duszy w sidła materii

Dwie odległe od siebie trady­cje, zarówno geograficznie, jak i — jeśli chodzi o momenty ich pow­sta­nia. A jed­nak wiele je łączy. Na przykład podobne pode­jś­cie do zagad­nienia ducha i materii. Trak­towanie świata jako swois­tego więzienia, w którym dusza skazana jest na bezsen­sowną wędrówkę od wcie­le­nia do wcie­le­nia. Wędrówkę tę można zakończyć poprzez inten­sy­wną ascezę obe­j­mu­jącą celi­bat oraz posty, w niek­tórych przy­pad­kach tak radykalne, że kończą się śmier­cią. Wszys­tko zaś po to, by uwięziona w materii dusza mogła wznieść się ku wyższemu światu, gdzie będzie prze­by­wać w wiecznej i niezmą­conej szczęśliwości

Czy­taj więcej…

Motyl z wizerunkiem głowy węża na skrzydłach, czyli samokreacja w ewolucji

Walka pomiędzy ewolucjon­istami i kreacjon­istami trwa. Od samego początku była to batalia o stwierdze­nie, czy jesteśmy tworem ewolucji i potomkami małp czy dziećmi Boga. We wrza­wie, jaka towarzyszy temu sporowi, biorącemu początek od słyn­nego wys­tąpi­enia Dar­wina, giną głosy naukow­ców, którzy zadają trudne pyta­nia, żąda­jąc wyjaśnień i niepod­ważal­nych dowodów.

Czy­taj więcej…

Latające trójkąty i zakamuflowane bumerangi

Od kilku lat do pol­s­kich ufologów docier­ają relacje o zagad­kowych obiek­tach lata­ją­cych w formie trójkątów i bumerangów. Pod osłoną nocy, często w zupełnej ciszy, obser­wowano je nad osied­lami, wsi­ami i ruch­li­wymi drogami. Czy to zaawan­sowane wojskowe maszyny przeprowadza­jące tajne oper­acje nad głowami Polaków? A może mamy do czynienia z nową odsłoną zjawiska UFO?

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.