Różne oblicza soli

Zrezygnu­jmy z czys­tej, białej soli kuchen­nej i zastąpmy ją kami­enną, morską albo himalajską


Tomasz Cynowski

Jest pozyski­wana z kopalń lub poprzez odparowanie wody morskiej. W dawnych cza­sach była trudno dostępna, a tym samym droga. Dziś sól to tani dodatek do prawie każdego posiłku.

Niestety tan­iość i ogólna dostęp­ność soli stały się przy­czyną wielu chorób cywiliza­cyjnych. Prze­mysł spoży­w­czy zaczął bowiem ekspery­menty poprzez mody­fikację soli pole­ga­jącą na łącze­niu z innymi skład­nikami, wskutek czego uzyskano jej pode­jrzane pochodne w postaci różnych kon­ser­wan­tów, uwad­ni­aczy lub wzbo­ga­caczy smaku. Jed­nym z zabiegów, jakiemu pod­dano sól, było jej warze­nie, co oznacza po prostu gotowanie.

Przeglą­daj SPIS TREŚCI numeru 3/​2018

Sól kopal­ni­ana (kami­enna) jest ciemna, gdyż zaw­iera pewne zanieczyszczenia. Prze­mysł spoży­w­czy wpadł więc na pomysł, by ją oczyś­cić i nadać piękny, biały kolor. Sól ciemną wrzuca się do ogrom­nych kadzi i gotuje tak długo, aż wszys­tkie zanieczyszczenia opadną na dno. W górnych warst­wach kadzi zbiera się wów­czas czysta, biała sól, która ma postać sławet­nego chlorku sodu (NaCl). Szkopuł w tym, że to tylko dwa pier­wiastki: chlor i sód.

Później sól zaczęto słusznie pod­dawać jodowa­niu, gdyż okazało się, że na ter­e­nach ubogich w ten pier­wiastek (z dala od morza) pojawia się jego niedobór w diecie. Co ciekawe, sól kami­enna też ma w swoim składzie jod, który pod­czas gotowa­nia rozkłada się…

To jedynie frag­ment niniejszego artykułu. Pełną wer­sję przeczy­tasz w 3/​2018 dostęp­nym także jako e-​wydanie.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.