Jaskiniowcy są wśród nas?

Czy na Ziemi oprócz ludzi mogą żyć inni, relik­towi przed­staw­iciele rodzaju Homo? Brzmi to jak herezja, ale pewne odkrycia i relacje staw­iają tę hipotezę w nowym świ­etle, skła­ni­a­jąc do pyta­nia, czy małpoludy widy­wane w różnych częś­ci­ach globu nie są naszymi zapom­ni­anymi kuzy­nami


Piotr Cielebiaś

Tytuł tego artykułu może nasuwać różne sko­jarzenia. Niek­tórzy mogliby pomyśleć, że będzie w nim mowa o postępu­ją­cym zdz­icze­niu oby­cza­jów i coraz liczniejszych w naszym społeczeńst­wie osob­nikach o manier­ach troglodyty. Ale to pomyłka. Nie chodzi również o aktu­alne ustal­e­nia doty­czące tego, jaki wkład w pop­u­lację Homo sapi­ens wnieśli nean­der­tal­czycy albo inni przed­staw­iciele Homo (np. enig­maty­czny człowiek denisowiański). Zgod­nie z opinią naukow­ców Europe­jczycy są bowiem w 1,52 pro­cen­tach nean­der­tal­czykami, a Melanezyjczycy czy aus­tral­i­jscy Abo­ry­geni w 35 pro­cen­tach denisowianami.

Nas intere­suje o wiele bardziej zaskaku­jąca i śmi­ała hipoteza, a mianowicie taka, że człowiek myślący nie jest jedynym wys­tępu­ją­cym obec­nie na Ziemi przed­staw­icielem rodzaju Homo.

Kilka odkryć i duża liczba relacji sugerują, że na naszej planecie żyją (albo żyły jeszcze przed kilkoma dekadami) małe grupy praludzi – swoiste

Przeglą­daj SPIS TREŚCI grud­niowego

niedo­bitki z epoki prehistorycznej.

Teo­ria ta pow­stała w reakcji na ogromną (trudną do osza­cow­a­nia) liczbę doniesień o spotka­ni­ach z dwunożnymi hominidami wyglą­da­ją­cymi jak prymi­ty­wni, mocno owłosieni ludzie lub pół-​ludzie, pół-​małpy.

Przez dziesię­ci­ole­cia część zoologów i krypto zoologów (badaczy stworzeń ofic­jal­nie nieist­nieją­cych), którzy zaj­mowali się tym zagad­nie­niem, uznawała, że istoty te są praprzod­kami, albo kuzy­nami Homo sapi­ens, którzy w jakiś sposób dotr­wali do naszych cza­sów. Takiego zda­nia był m.in. radziecki his­to­ryk i socjolog, poświę­ca­jący sporo uwagi pochodze­niu człowieka i małpolu­dom (lub tzw. relik­towym hominidom), Borys F. Porszniew (190572).

Nim zapoz­namy się z his­torią pewnej rodziny z Kaukazu, która w intere­su­ją­cych nas bada­nia okazała się kluc­zowym ogni­wem, powin­niśmy poz­nać garść najważniejszych faktów…

To jedynie frag­ment niniejszego artykułu. Pełną wer­sję przeczy­tasz w 12/​2017 dostęp­nym także jako e-​wydanie.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.