Nowe horyzonty

Z dr Danutą Adamską-​Rutkowską, lau­re­atką Nagrody Hon­orowej Niez­nanego Świata za 2017 r. roz­mawia Jędrzej Fijałkowski


Co stanowi najwięk­szą bari­erę, blokadę dla współczes­nej nauki?

– W dobie racjon­al­iza­cji pode­jś­cia do natury rzeczy­wis­tości przyjęto, że realne jest tylko to, co dostępne naszym zmysłom i przyrzą­dom pomi­arowym, a reszta stanowi czcze speku­lacje. W taki sposób wyz­nac­zono nieprzekraczalną granicę między nauką a religią i mistyką. Założono przy tym, że rzeczy­wis­tość jest mech­a­nisty­czna i jako taka daje się podzielić na części, które można badać osobno, bez szkody dla zrozu­mienia funkcjonowa­nia całości.

W efek­cie świado­mość, mająca nieba­gatelny udział w kreacji i funkcjonowa­niu rzeczy­wis­tości, stała się nieuch­wytną zagadką, która została całkowicie wyk­luc­zona z badań naukowych. Nawet zaj­mu­jąca się nią psy­cholo­gia nie była w stanie jej anal­i­zować, ponieważ została pod­porząd­kowana wspom­ni­anym założe­niom, mimo że ich słuszności nigdy nie udowod­niono. Tym samym anom­alne zjawiska psy­chofizy­czne uznano za halucy­nacje albo uro­je­nia chorego umysłu. I taki model myśle­nia stanowi dziś najwięk­szą bari­erę dla roz­woju nauki, choć sprzy­ja­jącą roz­wo­jowi tech­no­log­icznemu. Tym­cza­sem świado­mość jest inher­entną i niezwykle istotną częś­cią rzeczy­wis­tości, a nar­o­dz­iła się zde­cy­dowanie wcześniej niż my.

Uroczyste wręcze­nie Dyplomu Nagrody Hon­orowej za 2017 rok dla dr Danuty Adamskiej-​Rutkowskiej odbędzie się 13 grud­nia br o 17:30 w Księgarni-​Galerii Niez­nany Świat przy ul. Kredy­towej 2 w Warsza­wie. Dowiedz się więcej…

W swoich książkach for­mułu­jesz tezę, że nie ma energii dobrej czy złej. Ten brak wartoś­ciowa­nia może nie wzbudzać zau­fa­nia, nawet wśród psy­chotron­ików, który z pełnym przeko­naniem mówią, że ktoś ma dobrą energię, a np. jakieś miejsce – złą.

– Ener­gia to poję­cie fizy­czne. A fizyka jak na razie nie zna poję­cia moral­ności. Gdy włączymy świado­mość do fizy­cznego opisu świata, może się to zmienić. Zgod­nie z definicją ener­gia w naszym świecie umożli­wia obiek­tom dzi­ałanie. Dopiero cel jej uży­cia (intencja) zade­cy­duje o tym, czy będzie ona dla nas dobra, czy zła w skutkach. Ta sama ener­gia (np. cieplna) może być ode­brana przez nas w różny sposób. Jest w stanie poprawić nasz dobrostan, spowodować dyskom­fort, zaszkodzić, a nawet zabić. Przy czym nadal będzie to dokład­nie ta sama energia.

Pamię­ta­jąc o tym i wiedząc, że wszyscy wspól­nie tworzymy sys­tem ziem­skiego życia, powin­niśmy się wza­jem­nie wspierać, a nie zwal­czać. Gdyby odpowied­nio duża liczba osób zjed­noczyła się w dzi­ała­niu pro­mu­ją­cym określony kierunek zmian, mogłaby do nich doprowadzić w obrę­bie obszaru wpływu, rozsz­erza­jąc stop­niowo na coraz więk­szą część ludzkiej pop­u­lacji, aż do obję­cia nimi całej plan­ety. Jest to możliwe, ale nie dokona się samo.


• Oglą­daj videoza­pis spotka­nia z dr Danutą Adamską-​Rutkowską pro­mu­jącego jej książkę Psy­chotron­ika. Współczesna nauka o świado­mości:


Moment, w którym stwierdz­iłaś, że coś musisz zro­bić, bo „wykipisz”…?

– To nie tak. Doszłam do wniosku, że infor­ma­cje, które uzyskałam, gdy zaczęłam intere­sować się świado­moś­cią, są na tyle istotne dla prze­biegu i jakości naszego życia, że muszę podzielić się tą wiedzą. Jed­nocześnie starałam się również wykazać, że wiedza naukowa wcale nie zamyka nam drogi do poz­na­nia rzeczy­wis­tości i znalezienia odpowiedzi na pyta­nia: jaki jest cel naszego życia i dokąd zmierzamy? Nauka, zwłaszcza ta wyprzedza­jąca, potrafi to uczynić. Z pewnoś­cią nie wiemy jeszcze na ten temat wszys­tkiego, ale już ori­en­tu­jemy się, jaki powinien być kierunek prowadzenia badań.

Przeło­mowym momentem w moim życiu była udana wery­fikacja real­ności zdarzenia, które z punktu widzenia kon­wencjon­al­nej wiedzy nie miało prawa zaist­nieć. Stanow­iło to punkt zwrotny, ponieważ runął wtedy w gruzy mój światopogląd…

To jedynie frag­ment niniejszego artykułu. Pełną wer­sję przeczy­tasz w 12/​2017 dostęp­nym także jako e-​wydanie.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.