Mistycyzm: osobiste poszukiwanie Boga

Ist­nieje spora grupa ludzi — pro­roków i mistyków, którzy w swoich relac­jach odsła­ni­ają nam świat wymyka­jący się wszelkim klasy­fikacjom. I choć współczesny człowiek stał się do bólu racjon­alny, nie sposób oprzeć się wraże­niu, że przez ten prag­matyzm zagu­bil­iśmy niezwykle ważną cząstkę otacza­jącej nas rzeczy­wis­tości; domenę, której być może nigdy nie poz­namy, co jed­nak nie oznacza, że jej nie ma


Katarzyna Kusek

W Środę Popiel­cową, 25 lutego 2004 roku odbyła się pre­miera filmu Pasja w reży­serii Mela Gib­sona. Obraz ten jeszcze przed wejś­ciem na ekrany kin wywoły­wał spore kon­trow­er­sje. Reży­serowi zarzu­cano m.in. nad­mierne okru­cieństwo, a nawet sadyzm. Protestowały środowiska żydowskie, dopa­tru­jąc się w tym obra­zie treści czynią­cych Żydów odpowiedzial­nymi za śmierć Chrystusa.

W tej napiętej atmos­ferze właś­ci­wie bez echa przeszedł fakt, iż źródłem inspiracji dla sce­narzys­tów Pasji były wizje, jakich doz­nała Anna Katarzyna Emmerich - niemiecka misty­czka i styg­maty­czka żyjąca na przełomie XVIII i XIX wieku w West­falii. Ta, zmarła w 1824 roku augus­tianka z Dul­men, przez więk­szą część życia doświad­czała różno­ra­kich misty­cznych przeżyć. Koś­ciół Katolicki uważa, że została ona obdar­zona łaską widzenia Maryi i Jezusa. Pod­czas tych spotkań otrzy­mała również wiele infor­ma­cji na temat zdarzeń opisanych w Starym Tes­ta­men­cie, życia Mis­trza z Nazaretu i Jego Matki, jak również przyszłych losów Kościoła.

Przeglą­daj SPIS TREŚCI grud­niowego

Do dziś zas­tanawia fakt, że Katarzyna, będąc niewyk­sz­tał­coną wieś­ni­aczką, wykazy­wała zadzi­wia­jącą zna­jo­mość topografii i innych szczegółów objaw­ionych jej w widzeni­ach scen. W tym kon­tekś­cie warto przy­toczyć zdarze­nie, do którego doszło 29 lipca 1891 roku.

Tego dnia ekspedy­cja księży mis­jonarzy św. Win­cen­tego á Paulo z Izmiru pod prze­wod­nictwem ks. Hen­ryka Junga udała się w oko­lice ruin starożyt­nego Efezu, by zwery­fikować aut­en­ty­czność wizji niemieck­iej mniszki. Celem wyprawy było Wzgórze Słowików, gdzie, zgod­nie z jej widze­niem, miał zna­j­dować się dom Maryi. Ku swemu ogrom­nemu zdzi­wie­niu odkryli oni pozostałości murowanych budowli, których frag­menty wys­tawały z ziemi. Szczegóły topografii opisanej przez Annę Katarzynę zgadzały się dokład­nie z ufor­mowaniem terenu, na którym ziden­ty­fikowano domek.

1 grud­nia 1892 roku złożona ze spec­jal­istów komisja, powołana przez biskupa Izmiru, uznała to odkrycie za wiary­godne i poz­woliła na rozwi­janie się w tym miejscu kultu katolick­iego. Obec­nie na tere­nie, o jakim mowa, wznosi się jedna z najważniejszych świą­tyń chrześ­ci­jańs­kich w Tur­cji, sank­tu­ar­ium Meryem Ana. I choć od opisy­wanych tu wydarzeń minęło już sto lat z okła­dem, pytanie o ich naturę jest tak samo aktu­alne, jak kiedyś.

Warto przy okazji pokusić się o usys­tem­aty­zowanie wiedzy na temat zjawiska misty­cyzmu. Najproś­ciej rzecz ujmu­jąc, chodzi o doświad­czanie religi­jnie oznaczające

bezpośred­nią relację człowieka z rzeczy­wis­toś­cią poza­ma­te­ri­alną lub pozazmysłową.

Ter­min ten oznacza także dąże­nie do jak najgłęb­szego zjed­noczenia z Bogiem, albo też życie, którego celem jest ścisłe połącze­nie się z Absolutem…

To jedynie frag­ment niniejszego artykułu. Pełną wer­sję przeczy­tasz w 12/​2017 dostęp­nym także jako e-​wydanie.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.