Spotkanie z Robertem Gajdz­ińskim — „WSZYS­TKO JEST W NAS. Wprowadze­nie do pisem­nych przekazów od zmarłych”
(25.10.2017, godz­ina 17.30, Warszawa, KGNŚ)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

Spotkanie z ter­apeutką, autorką cenionych książek Bożeną Przy­jem­ską z Toronto — „Jedze­nie naszym lekarst­wem, złe emocje — tru­cizną”
(11.10.2017, Warszawa, KGNŚ)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

Moja nieświado­mość porozu­miewa się z nieświado­moś­cią zwierząt, ponieważ wchodzę na poziom wykali­browany przez Hawkinsa na 500. To poziom miłości. Dlat­ego często słyszę zwierzęta w najbardziej niezwykłych okolicznoś­ci­ach. I dzikie, i domowe.

Frag­ment artykułu z numeru październikowego

W 1984 r. pod­czas par­o­d­niowego pobytu w Moskwie, gdzie prze­by­wal­iśmy z Anią z wiz­ytą pry­watną, udało nam się skon­tak­tować z pro­fe­sorem Felik­sem Zigelem. Chodz­iło o jed­nego z najwybit­niejszych rosyjs­kich naukow­ców zaj­mu­ją­cych się anal­izą zjawisk para­nor­mal­nych, a przede wszys­tkim zaś fenomenu niezi­den­ty­fikowanych obiek­tów latających.

Frag­ment artykułu z numeru październikowego

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.